SILVERGON careplan
Všeobecné obchodné podmienky

Článok I. Všeobecné ustanovenia

 1. Poskytovateľom služby je obchodná spoločnosť, podnikajúca pod názvom: SILVERGON s. r. o., IČO: 50 834 207, DIČ: 2120511074, Belopotockého 3058/1, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 05, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo: 119561/B, webová stránka: www.silvergon.com e-mail: info@silvergon.com (ďalej len „Poskytovateľ“).

 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú používanie služby SILVERGON careplan poskytovanej Poskytovateľom a úpravu práv a povinností s tým súvisiacich.

 3. VOP zároveň predstavujú návrh Poskytovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) určený fyzickej osobe, ktorá bude službu SILVERGON careplan používať (ďalej ako „Používateľ“).

Článok II. Služba SILVERGON careplan

 1. Služba SILVERGON careplan je on-line aplikácia (ďalej ako „Aplikácia“) prístupná na internetovej stránke www.silvergon.com.

 2. Aplikácia je určená najmä pre fyzické osoby - neformálnych rodinných opatrovateľov, ktorí popri svojom zamestnaní poskytujú pomoc/starostlivosť pre staršieho príbuzného (ďalej „senior“).

 3. Aplikácia umožňuje Používateľovi za podmienok stanovených týmito VOP, spracúvať Používateľom vložený obsah. Obsahom sú všetky dáta a údaje, ktoré Používateľ zadá do Aplikácie - ide predovšetkým o údaje týkajúce sa seniora, jeho potrieb a zdravotného stavu, osobných informácii z jeho života a o informácie týkajúce sa ďalších kontaktných a blízkych osôb seniora (ďalej len „Obsah“). Spracúvaním je vykonávanie operácií s Obsahom v rozsahu a spôsobom umožnenom Aplikáciou a jej funkcionalitami.

 4. Aplikácia slúži ako sprievodca a pomocník rodiny pri starostlivosti o seniora a obsahuje:

  • Vytvorenie individuálneho plánu starostlivosti o seniora/seniorov.
  • Základné informácie, pomôcky a ďalšie zdroje informácii dôležité pre rodinné opatrovanie a podporu pre samotného neformálneho opatrovateľa.
  • Poradňu a možnosť individuálnych konzultácii (e-mailových/telefonických) v rámci Poradne.
  • Nástroje na plánovanie opatrovania a manažment každodennej podpory seniora (možnosť využiť tieto nástroje pre max. 4 seniorov a vytvoriť prístup do Aplikácie aj ďalším používateľom).
 5. Aplikácia je autorským dielom Poskytovateľa a je chránená predovšetkým Autorským zákonom a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Poskytovateľ má výhradné osobnostné a majetkové práva k Aplikácii a výlučne Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť súhlas/licenciu na používanie Aplikácie. Podmienky používania Aplikácie určuje, vydáva a mení výhradne Poskytovateľ. Základný obsah Aplikácie (ďalej aj ako verzia „Basic“) je poskytovaný bezodplatne; plný obsah Aplikácie (ďalej aj ako verzia „Premium“) je poskytovaný za poplatok v zmysle aktuálne platného cenníka Poskytovateľa.

 6. Poskytovateľ udeľuje nevýhradnú licenciu na používanie Aplikácie, územne neobmedzenú a časovo obmedzenú na dobu trvania majetkových práv, najdlhšie však na dobu trvania Zmluvy (na používanie Aplikácie v rozsahu verzie Basic) a na dobu Predplateného obdobia v zmysle článku III. týchto VOP (na používanie Aplikácie v rozsahu verzie Premium).

 7. Pre získanie prístupu k Aplikácii je nevyhnutné na www.silvergon.com vykonať registráciu, uvedením požadovaných registračných údajov v rozsahu: e-mailová adresa osoby, ktorá zakladá prístupový - užívateľský účet, heslo a prijatím podmienok používania Aplikácie.

 8. Používateľ Aplikácie zadaním požadovaných registračných údajov a prijatím podmienok používania Aplikácie prijíma návrh Poskytovateľa v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi Používateľom a Poskytovateľom dochádza k uzavretiu zmluvy na používanie Aplikácie v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP (Zmluva) a Používateľ získava vlastný užívateľský účet (ďalej „Účet), ktorý je chránený prihlasovacími údajmi - jeho e-mailovom adresou a zvoleným heslom a vzniká mu oprávnenie používať Aplikáciu v súlade s týmito VOP.

 9. Používateľ v žiadnom prípade nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do Aplikácie alebo jej častí, meniť, kopírovať a/alebo rozširovať vzhľad, grafické prvky, rozhranie, technický charakter a ďalšie vlastnosti Aplikácie.

 10. Poradňa - opis a podmienky jej fungovania

  1. Poradňa je časť Aplikácie, ktorá slúži na individuálne konzultácie jednotlivých Používateľov Aplikácie a sú tu zverejnené anonymizované otázky a odpovede pre inšpiráciu a pomoc ostatným čitateľom Poradne. Poradňa je sprístupnená Používateľom v rámci predplatenej verzie Aplikácie - Premium.

  2. Konzultácie prebiehajú v Poradni nasledovným spôsobom:

   1. Používateľ zadá v rámci formulára v časti Poradňa otázku, kde zároveň vyberie preferovanú formu konzultácie - mailom alebo telefonicky.

   2. V rámci Poradne je možné klásť otázky týkajúce sa oblastí:

    • najčastejšie zdravotné problémy u seniorov,
    • emocionálne obavy pri zabezpečení starostlivosti o seniora,
    • typy sociálnych služieb a peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, vhodné pre seniorov,
    • práca s Aplikáciou a jej využitie pri zabezpečení starostlivosti o seniora.
    • odpovede na otázky pripraví Poskytovateľ a/alebo odborníci - lekár, psychológ, odborník z oblasti sociálnych služieb, s ktorými Poskytovateľ spolupracuje. Odpoveď je pripravená v najkratšom možnom termíne, v závislosti od vyťaženosti Poradne, spravidla do 10 pracovných dní.
    • odpoveď je Používateľovi poskytnutá mailom alebo telefonicky, podľa preferencie Používateľa a možností Poskytovateľa.
    • v prípade, že Poskytovateľ odpovedá telefonickou formou, dĺžka telefonátu je spravidla do 15 minút.
    • používateľ má ako súčasť predplatenej verzie Aplikácie - Premium nárok položiť a dostať odpovede na 2 otázky. Na ďalšie otázky Používateľa môže, ale nemusí Poskytovateľ odpovedať, a to v závislosti od momentálnej kapacity.
   3. Používateľ berie na vedomie právo Poskytovateľa zverejniť anonymizovanú otázku Používateľa a odpoveď na ňu v rámci Aplikácie, a to v prípade, že Používateľ výslovne pri položení otázky neuvedie nesúhlas so zverejnením.

Článok III. Cena služby a platobné podmienky

 1. Po úspešnej registrácii do Aplikácie Používateľ získava prístup do základnej verzie Aplikácie - Basic, ktorú je oprávnený využívať bezodplatne. Množstvo informácií a nástroje vo verzii Aplikácie Basic sú limitované v závislosti od rozhodnutia Poskytovateľa.

 2. Sprístupnenie verzie Aplikácie Premium je podmienené úhradou poplatku v zmysle aktuálne platného cenníka Poskytovateľa a spravidla aj verifikáciou žiadosti zo strany zamestnávateľa alebo iného zmluvného partnera podľa bodu 4. tohto článku.

Poplatok za verziu Aplikácie Premium je stanovený na obdobie 12 (dvanásť) kalendárnych mesiacov (ďalej aj ako „Predplatené obdobie“).

 1. Poplatok na Predplatené obdobie sa uhrádza bezhotovostnou platbou na základe elektronickej faktúry vystavenej Poskytovateľom na bankový účet Poskytovateľa a môže byť uhradený:

  1. zamestnávateľom Používateľa alebo iným zmluvným partnerom (čomu predchádza uzavretie zmluvy o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a príslušným zamestnávateľom/ zmluvným partnerom),
  2. používateľom.
 2. V prípade, ak má byť poplatok za Premium verziu uhradený zamestnávateľom /zmluvným partnerom, Používateľ v požiadavke o sprístupnenie Premium verzie Aplikácie vyberie zo zoznamu názov svojho zamestnávateľa/zmluvného partnera. Aplikácia následne automaticky odošle žiadosť o verifikáciu prístupu na e-mailovú adresu zamestnávateľa/zmluvného partnera, ktorý má právo túto žiadosť verifikovať alebo zamietnuť. Ak zamestnávateľ/zmluvný partner žiadosť Používateľa o prístup Premium verzie Aplikácie zamietne, Používateľ má právo naďalej využívať bezplatnú verziu Aplikácie. Cena a platobné podmienky za službu SILVERGON careplan sú stanovené v zmluve o poskytovaní služieb medzi Poskytovateľom a príslušným zamestnávateľom/zmluvným partnerom.

 3. V prípade úhrady poplatku zo strany Používateľa, je Používateľovi zaslaná prostredníctvom e-mailu faktúra s údajmi pre platbu. Premium verzia Aplikácie je sprístupnená až po pripísaní prostriedkov na bankový účet Poskytovateľa.

 4. Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ má nárok na poplatok za službu v plnej výške, bez ohľadu na to, či bola Aplikácia počas Predplateného obdobia zo strany Používateľa skutočne využívaná.

 5. Poskytovateľ pred uplynutím Predplateného obdobia vystaví a odošle na e-mailovú adresu Používateľa výzvu na úhradu na ďalšie Predplatené obdobie.

Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Poskytovateľ sprístupňuje Aplikáciu a jej funkcionality „ako sú“.

 2. Používateľ berie na vedomie, že táto Aplikácia a informácie v nej obsiahnuté slúžia len na informačné a vzdelávacie účely. Nemožno ich považovať za lekársku alebo právnu radu a Používatelia ich používajú na vlastné riziko a na základe vlastného úsudku. Používateľ zároveň berie na vedomie, že Obsah vkladá do Aplikácie na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť za vložený Obsah nesie Používateľ.

 3. Poskytovateľ vyhlasuje, že zaistí primeranú úroveň zabezpečenia Obsahu pred jeho vymazaním, stratou, neoprávneným upravovaním alebo iným poškodením, ako aj pred neoprávneným prístupom tretích osôb.

 4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu a udržiavať Aplikáciu v súlade s právnymi predpismi a zaväzuje sa zabezpečiť funkčnosť Aplikácie s výnimkou prípadov nezávislých na vôli Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na technickú odstávku systému z dôvodov jeho údržby a nasadzovania nových funkcionalít, pričom o takýchto technických prestávkach bude Poskytovateľ informovať Používateľa na webovej stránke Poskytovateľa. Používateľ nemá žiadny nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou Aplikácie alebo nedostupnosťou webovej stránky Poskytovateľa.

 5. Používateľ je povinný postupovať pri používaní Aplikácie tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu jeho Účtu osobe, ktorá k tomu nie je oprávnená a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú Poskytovateľovi, Používateľovi alebo tretej osobe. V prípade neoprávneného použitia Účtu alebo prihlasovacích údajov Používateľa, je Používateľ povinný okamžite upovedomiť o tejto skutočnosti Poskytovateľa. Používateľ v plnom rozsahu zodpovedá za akékoľvek činnosti realizované pod jeho prihlasovacími údajmi v rámci jeho Účtu.

 6. Používateľ sa zaväzuje, že nebude Aplikáciu používať spôsobom, ktorým by porušoval práva Poskytovateľa k Aplikácii a/alebo poškodzoval jeho dobré meno a záujmy. Použitie Aplikácie pre iný účel ako je definovaný, je zakázané. Používateľ vyhlasuje, že Aplikáciu nebude používať na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP. Porušenie povinnosti v zmysle tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

 7. Poskytovateľ vyhlasuje, že Obsah nezneužije vo vlastný prospech a že ho nesprístupní tretím osobám, s výnimkou prípadov, kedy mu takáto povinnosť bude vyplývať zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci, alebo kedy to bude potrebné na riadne uplatnenie a ochranu práv a oprávnených záujmov Poskytovateľa zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou.

 8. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený s Obsahom nakladať, že disponuje všetkými súhlasmi na nakladanie s Obsahom v rozsahu a forme vyžadovanej príslušnými právnymi predpismi a že spracovaním Obsahu nedochádza k ohrozeniu alebo porušeniu jeho práv alebo oprávnených záujmov ani práv či oprávnených záujmov tretích osôb. Ďalej Používateľ vyhlasuje, že ním zadané registračné údaje sú pravdivé, správne a úplné a že k registrácii Používateľa a k uzavretiu Zmluvy došlo konaním osoby oprávnenej konať za Používateľa. Vyhlásenia podľa tohto odseku VOP sa považujú za zopakované pri každom použití Aplikácie.

 9. Pokiaľ sa ktorékoľvek vyhlásenie Používateľa v zmysle týchto VOP ukáže ako nepravdivé alebo sa takým stane a v tejto súvislosti budú voči Poskytovateľovi uplatnené akékoľvek nároky tretích osôb alebo uložené sankcie zo strany orgánov verejnej moci, Používateľ sa zaväzuje Poskytovateľa v plnej miere odškodniť, a to vrátane akýchkoľvek nákladov Poskytovateľa vzniknutých v dôsledku uplatnenia takých nárokov alebo uloženia takých sankcií alebo v súvislosti s nimi. Poskytnutie nepravdivých vyhlásení Používateľa v zmysle tohto článku VOP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok V. Ochrana osobných údajov

 1. V prípade, ak v rámci plnenia Zmluvy poskytne Používateľ Poskytovateľovi svoje osobné údaje, ktoré Poskytovateľ nemôže spracúvať priamo na základe právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, ktoré upravujú oblasť ochrany a spracúvania osobných údajov (ďalej len „Právna úprava osobných údajov“), Používateľ poskytuje Poskytovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa platného dokumentu Poskytovateľa „Informácie o spracovaní osobných údajov“, a to za účelom riadneho výkonu práv a plnenia záväzkov Poskytovateľa zo Zmluvy. Súhlas podľa predchádzajúcej vety Používateľ poskytuje na dobu trvania Zmluvy a nasledujúcich dvoch (2) mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu; dlhšie je Poskytovateľ oprávnený tieto údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je potrebný na riadne plnenie jeho zákonných povinností.

 2. Poskytovateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov odo dňa uzavretia Zmluvy. Poskytovateľ je odborne, technicky, organizačne a personálne spôsobilý spracúvať osobné údaje; bezpečnosť spracúvania osobných údajov je zaručená bezpečnostnými opatreniami, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov a boli prijaté v súlade s Právnou úpravou osobných údajov.

 3. Používateľ pre prípad, že pri používaní Aplikácie poskytne Poskytovateľovi priamo alebo nepriamo osobné údaje tretích osôb (ďalej len „Dotknuté osoby“), vyhlasuje, že disponuje všetkými súhlasmi Dotknutých osôb vo forme vyžadovanej Právnou úpravou osobných údajov, ktoré sú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov potrebné na spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb a na poskytnutie či sprístupnenie osobných údajov Dotknutých osôb, a to najmenej v rozsahu, za účelom a po dobu uvedenú v bode 1 tohto článku VOP. Zároveň Používateľ potvrdzuje, že Poskytovateľ mu vopred poskytol všetky informácie, ktoré je v zmysle Právnej úpravy osobných údajov potrebné oznámiť Dotknutej osobe pred získaním jej osobných údajov, a to prostredníctvom týchto VOP a webovej stránky Poskytovateľa a v Aplikácii.

 4. Aplikácia používa súbory cookies. Ide o malé textové / dátové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom prehliadači. Tieto súbory neobsahujú žiadne vírusy a nijako Váš počítač nepokoškodzujú. Aplikácia používa tzv. technické cookies (pre správny chod aplikácie na technickej úrovni) a analytické cookies (potrebné na analyzovanie jednotlivých funkcií aplikácie).

Článok VI. Komunikácia

 1. Všetka komunikácia a akékoľvek právne úkony smerujúce k založeniu, zmene alebo ukončeniu právnych vzťahov, ktoré súvisia s používaním Aplikácie alebo so Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyžadujú písomnú formu, budú uskutočnené prostriedkami diaľkovej komunikácie, konkrétne prostredníctvom elektronickej pošty.

 2. Poskytovateľ bude zasielať elektronickú poštu Používateľovi na e-mailovú adresu zadanú v rámci registrácie k Aplikácii. Používateľ je oprávnený zasielať elektronickú poštu Poskytovateľovi na e-mailovú adresu info@silvergon.com. Elektronická pošta sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej odoslania na emailovú adresu podľa tohto bodu.

 3. Poskytovateľ aj Používateľ sú oprávnení jednostranne meniť svoje kontaktné údaje. Používateľ sa zaväzuje oznamovať poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny údajov zadaných v rámci registrácie k Aplikácii, pričom takáto zmena je účinná dňom po doručení oznámenia o zmene Poskytovateľovi v súlade s bodom 2 tohto článku VOP. Porušenie tejto povinnosti môže mať za následok nemožnosť riadneho plnenia práv a povinností zo Zmluvy a predstavuje podstatné porušenie Zmluvy. V prípade, že v dôsledku takého porušenia povinnosti vznikne škoda, Používateľ nesie za takúto škodu zodpovednosť. Zmeny na strane Poskytovateľa budú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa.

Článok VII. Ukončenie zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

 2. Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou písomnou dohodou Poskytovateľa a Používateľa, vypovedaním Zmluvy zo strany Používateľa alebo zo strany Poskytovateľa alebo odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovateľa.

 3. Používateľ aj Poskytovateľ sú oprávnení vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, a to výpoveďou zaslanou na e-mailovú adresu podľa článku VI., bod 2. týchto VOP. V prípade ročného Predplateného obdobia výpoveď nadobúda účinnosť a Zmluva zaniká uplynutím posledného dňa ročného Predplateného obdobia.

 4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou najmä ak:

  1. sa Používateľ dopustí akéhokoľvek porušenia povinnosti zo Zmluvy alebo z týchto VOP, ktoré sa podľa týchto VOP považuje za podstatné porušenie Zmluvy,
  2. Používateľ oznámi Poskytovateľovi nesúhlas so zmenou VOP,
  3. Účet nebude aktívne využívaný po dobu najmenej 12 (dvanásť) po sebe nasledujúcich mesiacov alebo
  4. nastanú iné dôvody pre odstúpenie od Zmluvy podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.
 5. Pokiaľ dôjde k ukončeniu Zmluvy počas Predplateného obdobia, Poskytovateľ vráti Používateľovi pomernú časť zaplatených poplatkov. Uvedené neplatí, ak dôjde k ukončeniu Zmluvy na základe odstúpenia Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodov uvedených v bodoch 4. a), 4.b) alebo 4.d) tohto článku VOP alebo v prípade výpovede Zmluvy zo strany Používateľa podľa bodu 3. tohto článku VOP.

 6. V prípade ukončenia Zmluvy bude Účet prístupný ešte počas dvoch (2) mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu (bez možnosti aktívneho využívania funkcionalít Aplikácie); po uplynutí tejto doby dôjde k nenávratnému zmazaniu Účtu a všetkého Obsahu. Používateľ je povinný v tejto lehote zabezpečiť si všetky svoje údaje a dáta, ktoré vložil do Aplikácie, ako aj výstupy, ktoré boli na ich základe Aplikáciou vytvorené. Po uplynutí doby budú všetky tieto údaje, dáta a výstupy vymazané.

Článok VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Vzťah medzi Používateľom a Poskytovateľom sa spravuje týmito VOP, Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník).

 2. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Používateľom alebo v súvislosti s používaním Aplikácie, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie Zmluvy, budú s konečnou platnosťou riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike (výlučná právomoc).

 3. Používateľ nie je oprávnený previesť svoje práva podľa Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

 4. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nemá taká skutočnosť vplyv na platnosť, účinnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

 5. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene bude Poskytovateľ informovať Používateľa v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny VOP, a to uverejnením zmeny VOP na webovej stránke Poskytovateľa a/alebo v Aplikácii. Pokiaľ Používateľ so zmenou VOP nebude súhlasiť, je povinný túto skutočnosť najneskôr do 15 (pätnástich) dní od jej uverejnenia oznámiť Poskytovateľovi; nesúhlas so zmenou VOP bude mať následky uvedené v článku VII., bod 4. týchto VOP. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou VOP sa má za to, že Používateľ so zmenou VOP súhlasí a zmenené VOP nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny VOP dochádza zároveň k zmene Zmluvy, a to v súlade so zmenou VOP.

 6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.4.2023.