SILVERGON careplan
Spracovanie osobných údajov

V tomto dokumente nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako prevádzkovateľ osobných údajov spracúva Vaše osobné údaje v súvislosti s používaním služby SILVERGON careplan, on-line aplikácie prístupnej na internetovej stránke www.silvergon.com.

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na informácie.

Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR). Pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

1. Prevádzkovateľ osobných údajov

(ďalej len „Spoločnosť“)

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Naša Spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám e-mail info@silvergon.com.

3. Osobné údaje

Osobnými údajmi sa rozumejú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor (ďalej len ako „osobné údaje“).

Týmito môžu byť Vaše osobné údaje ako používateľa služby (ďalej ako „Používateľ“, alebo „dotknutá osoba“), ale aj osobné údaje seniora, pre ktorého sa vytvára osobný plán starostlivosti a ďalších používateľov, ktorým umožnite obmedzený prístup za účelom vytvorenia podporného tímu pre seniora. Ide o bežné osobné údaje zvyčajne v rozsahu:

Okrem osobných údajov nevyhnutných pri samotnej registrácii účtu používateľov, žiadne ďalšie údaje, resp. ich úplnosť či pravdivosť, nie je podmienkou poskytovania služby. Informácie nemusíte uvádzať, prípadne ich môžete uviesť vo forme, akú uznáte za vhodnú (napr. môžete použiť prezývku, namiesto skutočného mena). Rozsah poskytnutých údajov však môže mať vplyv na formu a kvalitu osobného plánu starostlivosti a efektívnosť používania nástrojov na starostlivosť.

4. Účel spracovania osobných údajov

Spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov vykonáva Spoločnosť za účelom poskytovania služby SILVERGON careplan a prevádzkovania on-line aplikácie SILVERGON careplan (ďalej aj „Aplikácia“).

Cieľom tejto služby je odporučiť Používateľovi Aplikácie vhodné postupy a nástroje na starostlivosť o seniora, poskytnúť mu k tomu vhodné plánovacie nástroje a umožniť mu pripraviť osobný plán starostlivosti o seniora, vrátane jeho osobnej karty pre prípad núdze, alebo nehody.

Spoločnosť používa osobné údaje na prevádzkovanie svojich služieb, na spracúvanie Vašich transakcií, na komunikáciu s Vami, na zabezpečenie a boj proti podvodom a na dodržiavanie zákonov. S Vaším súhlasom môže Spoločnosť osobné údaje používať aj na iné účely. Spoločnosť Vaše osobné údaje používa len v prípade, že má také konanie právoplatný základ. V závislosti od okolností môže Spoločnosť vychádzať z vášho súhlasu alebo zo skutočnosti, že spracovanie je potrebné s ohľadom na plnenie zmluvy s vami, ochranu dôležitých záujmov vás či iných osôb alebo na dodržiavanie zákonov.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

Spracúvanie osobných údajov sa môže v prípade marketingu vykonávať na právnom

základe podľa § 13 ods. 1 písm. a. zákona o ochrane osobných údajov tzn. spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe udeleného súhlasu.

Spracúvanie Vašich osobných údajov v tomto prípade Spoločnosť vykonáva za účelom zasielania marketingových informácií ako napr. newslettera.

S otázkami týkajúcimi sa právneho základu sa môžete obracať na Spoločnosť prostredníctvom e-mailovej adresy info@silvergon.com.

6. Súhlas dotknutej osoby

Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju. Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, a to v rovnakej forme ako bol súhlas udelený.

Spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

7. Príjemcovia

Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.

Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre Spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Jedná sa napríklad o podporné služby v oblasti spracovania a zabezpečenia služieb v oblasti webhostingových služieb (vykonávané cez spoločnosť WebSupport s. r. o.).

Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.

Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle čl. 28 ods. 3 Nariadenia písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť poskytuje informácie aj tretím stranám ak to vyžadujú platné právne predpisy.

8. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb úplne alebo čiastočne automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.

Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.

9. Doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb

Spoločnosť spracováva osobné údaje iba po nevyhnutne dlhú dobu, maximálne však po dobu 2 mesiacov po skončení zmluvného vzťahu medzi Spoločnosťou a Používateľom v zmysle všeobecných obchodných podmienok.

Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je Spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.

Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.

10. Automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania

Cookies

Spoločnosť používa na monitorovanie svojich webových stránok analytický nástroj, ktorý pripravuje dátový reťazec a sleduje, ako návštevníci používajú stránky na internete. Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online zážitku návštevníkov.

Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. Pretože každý prehliadač je iný, návštevníci si môžu nastaviť svoje preferencie ohľadne cookie individuálne pomocou panela nástrojov prehliadača. Ak sa rozhodnete neakceptovať cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie na našej webovej stránke.

Ďalšie informácie o správe súborov cookies môžete nájsť v nápovede prehliadača alebo prostredníctvom webových stránok, ako napríklad www.allaboutcookies.org.

Typ cookiesVyužitiePlatnosť cookies
Bezpodmienečne potrebné/základné- potrebné pre najdôležitejšie funkcie webovej stránky, umožňujúce správne fungovanie webovej stránky
- pamätá si používateľské meno, ktoré vám poskytne rýchle prihlásenie pri najbližšej návšteve stránky
- tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité na marketingové účely
1 rok
Funkčné- využívajú sa na zlepšenie služby pre používateľa, prispôsobujú používateľské rozhranie
- podľa výberu obsahu sa zaznamenávajú informácie o preferenciách
- cookies si môžu pamätať položky, ktoré ste vložili do nákupného košíka e-shopu, alebo chyby, na ktoré ste narazili
Po opustení stránky
Výkonnostné cookies a cookies pre cielenie - analytické cookies- využívajú sa analytické nástroje tretích strán (google analytics) na zlepšenie kvality obsahu pre návštevníkov stránky
- zbierajú sa štatistické údaje ako počet zobrazení stránky a odkazov na našu stránku a počet návštev
- pomáhajú porozumieť ako sa správajú návštevníci stránok
- pomocou cookies sa zlepšuje výkonnosť webovej stránky
- tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie na zistenie Vašej identity- sú anonymné
Vymazané automaticky po 2 rokoch od poslednej návštevy na webovej stránke
Zdieľanie na sociálnych sieťach- využívanie sociálnych médií tretích strán, ktoré umožňujú zdieľať obsah na sociálne média z našich stránok, pomocou tlačidiel ,,páči sa mi“ a ,,zdieľať“
- vyžadujú sa cookies pre jednoduchšie využitie ich služieb
- zaznamenávajú údaje o Vašej aktivite na internete a na webových stránkach, ktoré používate
Vymazané automaticky po 2 rokoch od poslednej návštevy na webovej stránke
Bezpečnostné- Pri registrácií, kde je potrebné používateľské meno a heslo
- cookies zabezpečujú pripojenie zariadenia počas trvania návštevy na stránke
- odhaľovanie podvodov
Vymazané po zatvorení prehliadača
Kvalitné zobrazenie- vstavané cookies, ktoré zlepšujú výkon pre rýchlejšie načítavanie obsahu a napomáhajú kompabiliteVymazané po zatvorení prehliadača
Nastavenia stránok- cookies si zapamätávajú Vaše nastavenia stránky, napríklad nastavenie jazyka, veľkosť písma, región, z ktorého je používateľ
- týka sa to výlučne stránok, kde ste si vytvorili účet alebo kde ste sa zaregistrovali
Vymazané po zatvorení prehliadača
Vlastníka stránky- podľa daného nastavenia stránky
- môžu byť ,,čítané“ len danou webovou stránkou (počet návštevníkov na stránke, odkiaľ prichádzajú a ktoré časti stránok navštívili)
1 rok

Spoločnosť využíva reklamný program Google AdWords, prostredníctvom ktorého má možnosť vytvárať online reklamy a oslovovať ľudí práve vtedy, keď sa zaujímajú o produkty a služby, ktoré Spoločnosť poskytuje. Funkcie Remarketing alebo Similaraudiences v službe AdWords umožňuje osloviť ľudí, ktorí v minulosti navštívili webové stránky Spoločnosti. Umožňuje zobrazenie reklamy vo vyhľadávaní, na YouTube a v e-mailoch. Dynamický remarketing umožňuje používateľom zobrazovať reklamy na produkty alebo služby, ktoré si v minulosti prezreli. Cookie, zaisťujúce remarketingové kódy, môžu návštevníci webovej stránky primeraným nastavením daného prehliadača zakázať.

Spoločnosť sa dá kontaktovať aj prostredníctvom facebooku. Účelom spravovania údajov je zdieľať obsah webových stránok Spoločnosti a prezentácia Spoločnosti. Hostia sa môžu prostredníctvom facebookovej stránky dozvedieť o novinkách, aktuálnych špeciálnych ponukách v Spoločnosti a tiež si prezrieť fotky z vybraných zákaziek Spoločnosti. Kliknutím na „like“ na facebookovej stránke Spoločnosti súhlasia subjekty, aby Spoločnosť zavesila na ich nástenku na facebooku svoje novinky a ponuky. Spoločnosť na svojej facebookovej stránke tiež publikuje fotky/videá z rôznych udalostí. Spoločnosť publikuje tieto údaje fyzických osôb jedine v prípade, že bol predtým získaný ich písomný súhlas. Ďalšie informácie o spravovaní údajov z facebookovej stránky nájdete v príručke a pravidlách pre ochranu osobných údajov na www.facebook.com.

11. Prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií

Spoločnosť nevykonáva prenos údajov do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií.

12. Práva dotknutej osoby spojené so spracúvaním jej osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Spoločnosti vyžadovať:

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví Spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov Spoločnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spoločnosť vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

13. Záver

S ohľadom na to, že náš zmluvný vzťah je založený na dlhšiu dobu, vyhradzujeme si právo tieto pravidlá v primeranom rozsahu meniť. Aktuálne znenie pravidiel je zverejnené vždy na internetovej stránke a na prípadnú zmenu budete upozornený e-mailom.

Korešpondencia sa bude medzi nami doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na Vašu emailovú adresu, resp. na našu emailovú adresu info@silvergon.com.

V prípade otázok k týmto pravidlám a k nášmu zmluvnému vzťahu vám radi poskytneme bezodkladne všetky potrebné informácie. Akékoľvek otázky, návrhy či pripomienky k týmto pravidlám zasielajte na adresu info@silvergon.com.

V prípade, ak máte podozrenie, že osobné údaje nespracovávame zákonným spôsobom, prosím neváhajte nás kontaktovať na info@silvergon.com.

Zároveň sa môžete obrátiť aj na orgán dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (viac informácií na dataprotection.gov.sk.


V Bratislave, dňa 15.4.2023